Regulamin i Polityka Prywatności

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego dostępnego pod adresem szybko-zarobic-pieniadze.com (dalej: „Serwis”).
 2. Administratorem Serwisu i jednocześnie administratorem danych osobowych jest osoba prowadząca działalność gospodarczą pod adresem: 65-443 Zielona Góra, Sienkiewicza 10/874b.
 3. Serwis działa na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

II. Warunki korzystania z Serwisu

 1. Korzystanie z Serwisu jest możliwe pod warunkiem posiadania przez Użytkownika urządzenia z dostępem do Internetu i zainstalowanej przeglądarki internetowej.
 2. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu zgodnie z prawem, etyką i dobrymi obyczajami, z poszanowaniem dóbr osobistych i praw własności intelektualnej.

III. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu jest Administrator.
 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”).
 3. Administrator zapewnia poufność wszelkich danych osobowych dostarczonych przez Użytkowników i podejmuje wszelkie niezbędne środki ochrony przed ich udostępnieniem osobom nieuprawnionym.
 4. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
 5. Administrator nie przekazuje danych osobowych Użytkowników poza obszar EOG ani nie udostępnia ich organizacjom międzynarodowym, z wyjątkiem sytuacji wymaganych na mocy przepisów prawa.
 6. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych są dostępne w Polityce Prywatności.

IV. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie spory wynikające z korzystania z Serwisu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Administratora.
 2. Administrator ma prawo do zmiany Regulaminu. O zmianach Regulaminu Użytkownicy zostaną poinformowani na stronie głównej Serwisu.
 3. Wszelkie pytania i uwagi dotyczące Serwisu można kierować na adres Administratora.